Twoje Biuro Rachunkowe gwarantuje wykonywanie obowiązków z najwyższą zawodową starannością oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W swojej pracy kierujemy się odpowiedzialnością oraz rzetelnością, przestrzegając terminów ustalonych z klientem. Wszelkie informacje przekazane przez klienta, traktowane są jako poufne w czasie trwania oraz po zakończeniu kontraktu. Do przygotowanych dokumentów dostęp mają wyłącznie upoważnieni pracownicy. Powierzenie i przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie w celu realizacji zawartej umowy i w zakresie, jaki jest niezbędny dla wywiązania się z jej postanowień. Dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa ustalonych przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 j.t. z późn. zm.).

Obsługa księgowa i kadrowo-płacowa odbywa się z wykorzystaniem najnowszego oprogramowania i sprzętu spełniającego najwyższe standardy bezpieczeństwa sprzętowego i programowego. Jesteśmy gotowi do prowadzenia obsługi również na programie preferowanym przez klienta. Twoje Biuro Rachunkowe posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z wykonywaniem profesjonalnych czynności usługowych. Twoje Biuro Rachunkowe proponuje państwu następujące usługi:


Księgowe:

 • Prowadzenie Ksiąg Rachunkowych
 • Prowadzenie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów
 • Prowadzenie Ewidencji Przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego
 • Prowadzenie ewidencji dla celów rozliczania podatku VAT
 • Sporządzanie i przekazywanie do Urzędów Skarbowych deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT
 • Sporządzanie sprawozdań z transakcji obrotu wewnątrzunijnego
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych - GUS
 • Bieżące doradztwo w sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą
 • Reprezentowanie Klientów w kontaktach z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Kadry i płace:
Dokumentacja i ewidencja personalna pracowników

 • Prowadzenie akt osobowych
 • Przygotowywanie wszystkich dokumentów związanych ze stosunkiem pracy (min. umowa o pracę, wypowiedzenie, świadectwo pracy, inne)
 • Prowadzenie kart urlopowych, godzin nadliczbowych i inne.


Dokumentacja i ewidencja związana z podatkami pracowników

 • Sporządzenie listy płac
 • Prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych

Dokumentacja umów-zleceń i umów o dzieło

 • Prowadzenie ewidencji podatkowej zleceniobiorców
 • Przygotowywanie umów, zleceń i o dzieło
 • Sporządzenie rachunków do w/w dokumentów

Prowadzenie dokumentacji ZUS

 • Sporządzanie dokumentów rejestracyjnych do ZUS
 • Sporządzanie deklaracji ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji zasiłkowej (zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy)
 • Przygotowywanie raportów RMUA za okresy miesięczne

Porady prawne:

 • Sporządzanie pism procesowych
 • Sporządzanie odwołań do organów administracji państwowej (ZUS, US itp.)

cissp logo

Twoje Biuro - Biuro Finansowo - Księgowe,

Doradztwo Prawne Sp. z o.o Oddział w Olsztynie

Okrzei 25A

10-266 OLSZTYN

TEL./FAX: 89 535 02 51

Marta Danielska: 600 085 509

Kadry, płace: 784 391 323  

danielska@twoje-biuro.olsztyn.pl

KRS 0000361959, NIP 7393804726, REGON 280543634

cissp logo

podpis